IC Caspar el Felina Mondo*Cz

 

Narozen: 15.8.2021
Pohlaví: Kocour
Barva: černý mramorovaný s bílou
EMS kód: MCO n09 22
Rodiče:       JoshuaTree Upton*Cz (ds)
               IC X-Plosion Old Coon*Cz (n09 22)
Chovatel: Kateřina Žižková
 
Genetické testy: Hcm1 - (n/n)
                                Pkd - (n/n)
                                Pk def - (n/n)
                               Sma - (n/n)
                               Dna -  (n/n)
HCM a PKD screening: 28.2.2023 v normě
DKK: 5/2023 stupeň 0 = v normě
            
Top 5: 72,3%, Clones: 37,1%, Total inbreeding: 15,5%

 https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1580600&g=4&p=mco&date=iso&o=elastic

 

Výstavní úspěchy...
 
ex2 - 1x
ex1 - 3x
Cac - 3x (Champion)
ex1 - 3x
Cacib - 3x (InterChampion)
nominace do bis - 1x